۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش ۱۸

1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی

ای پی تی زبان: در این مطلب از نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان، بخش هجدهم را که شامل سوالاتی از بخش واژگان ept می باشد، تقدیم شما داوطلبان این آزمون می کنیم. همچنین توصیه می کنیم اگر داوطلب آزمون های زبان دکتری دیگر مانند msrt و utept و غیره هستید نیز این بخش را از دست ندهید و حتما سطح زبان خود را بسنجید.

توجه: برای حمایت از ما حتما لینک این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید. این مطلب بخشی از مجموعه سوالات رایگان ای پی تی سایت فست زبان می باشد.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان – بخش ۱۸: سوالات واژگان

Section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer (1, 2, 3, 4).

۱. After three years in power, he says he was forced to ……….. by angry police officers and soldiers.
۱) inaugurate
۲) accept
۳) resign
۴) suspend

۲. Many police are taught not to …………… cars at dangerous speeds.
۱) pursue
۲) fortify
۳) cease
۴) regulate

۳. ………….. to coming to Maryland, he was a member of the faculty at Georgetown University.
۱) Successive
۲) Anticipatory
۳) Contrary
۴) Prior

۴. Nearly 4 billion people live on a/an …………. income of less than $4 per day.
۱) departures
۲) appearances
۳) preservations
۴) coincidences

۵. Because John has a great deal of ………….. , many people respect him.
۱) compensation
۲) exploitation
۳) integrity
۴) assertion

۶. He killed a man while driving and will be jailed for 3 years for …………… .
۱) homicide
۲) privacy
۳) anticipation
۴) apprehension

۷. A vacuum tube was a …………….. used in the first generation of computers to link computers together into a network.
۱) device
۲) proximity
۳) code
۴) process

۸. The two girls fell into the …………. waters of Lake Michigan, after the ice they were standing on broke away.
۱) surrounding
۲) frigid
۳) tidal
۴) temperate

۹. The prime minister will join us to talk about ways to stop the cycle of poverty and …………. in Somalia.
۱) intervention
۲) coincidence
۳) famine
۴) amenity

۱۰. The journalist got fired when his editor learned of his plan to ……….. a story about the president.
۱) corrupt
۲) prevail
۳) reform
۴) fabricate

۱۱. The way he tells the story is perhaps the greatest reason for his ………….. popularity.
۱) indifferent
۲) ambiguous
۳) enduring
۴) phantom

۱۲. Economic growth has led to the …………… of new middle classes in countries such as Brazil, India, and Indonesia.
۱) emergence
۲) proportion
۳) sequence
۴) source

۱۳. High gas prices will have a ……………. effect on the number of road trips taken this summer.
۱) tormented
۲) reckless
۳) meditated
۴) discernible

۱۴. Writing is a way for students to …………. their ability to understand, analyze, and evaluate new ideas.
۱) demonstrate
۲) minimize
۳) interpret
۴) beckon

۱۵. Rain forms when tiny droplets of water floating in clouds …………. to form bigger drops.
۱) degrade
۲) collide
۳) hang
۴) coincide

۱۶. There was a continuous crashing noise that grew …………… louder.
۱) particularly
۲) primarily
۳) steadily
۴) sequentially

۱۷. The new lab provides the farmers the option to …………. the soil of their field in a couple of hours.
۱) pack
۲) analyze
۳) transmit
۴) submit

۱۸. In some countries, both parents must work to provide ………….. food and shelter for their family.
۱) adequate
۲) proper
۳) contaminated
۴) original

۱۹. After discussing the issue, there will be a …………….. question and answer session open to all members of the media.
۱) solitary
۲) marginal
۳) predictable
۴) brief

۲۰. When the interview session …………… , the researcher engaged the interviewee in a friendly conversation.
۱) evolved
۲) commenced
۳) evaded
۴) expanded

۲۱. Like many companies, our company was ……….. looking for ways to reduce costs.
۱) costly
۲) arguably
۳) proficiently
۴) constantly

۲۲. It was a mere hypothesis, which ………….. plenty of questions itself, but it was a start.
۱) raised
۲) blended
۳) deceived
۴) actualized

۲۳. The United States has expanded its oil and gas ………….. in recent years.
۱) invasion
۲) spread
۳) production
۴) regulation

۲۴. Previous studies suggested that as galaxies get more massive, they do not grow …………….. brighter.
۱) formally
۲) proportionately
۳) perfectly
۴) popularly

۲۵. The most water-efficient ……………… system is watering by hand, which tends to use the least amount of water on landscapes.
۱) irrigation
۲) fertilization
۳) drought
۴) grazing

نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان: پاسخ تشریحی

۱. گزینۀ ۳  «بعد از سه سال در دست داشتن قدرت، او می‌گوید که بوسیلۀ افسران و سربازان پلیس خشمگین مجبور به کناره‌گیری شده‌ است.»
۱) افتتاح کردن؛ آغاز کردن؛ [شغل] منصوب کردن
۲) پذیرفتن، قبول کردن
۳) استعفا دادن، کناره‌گیری کردن، دست کشیدن
۴) به تعویق انداختن، به تعلیق درآوردن

۲. گزینۀ ۱  «بسیاری از پلیس‌ها آموزش می‌بینند تا خودروها را در سرعت‎ های خطرناک تعقیب نکنند.»
۱) تعقیب کردن، دنبال کردن
۲) تقویت کردن، توانمند کردن
۳) متوقف شدن یا کردن؛ پایان دادن یا یافتن
۴) تنظیم کردن؛ مرتب کردن، منظم کردن

۳. گزینه ۴  «دکتر به ما گفت که بیماری تام مسری نیست؛ بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که در خانه از او مراقبت کنیم.»
۱) پشت سر هم، متوالی؛ متعاقب
۲) پیش‌نگرانه، پیش‌بینانه، پیش‌گرایانه
۳) برخلاف، مغایر، مخالف
۴) از قبل؛ پیش از؛ پیشین

۴. گزینۀ ۲  «حدود ۴ میلیارد نفر [از مردم جهان] با سرانۀ درآمد کمتر از ۴ دلار در روز زندگی می‌کنند.»
۱) عظیم، مهیب؛ فوق‌العاده

۲) سرانه
۳) کافی، قابل‌قبول، بسنده
۴) پویا؛ پرتوان؛ پر اشتیاق

۵. گزینۀ ۳  «از آنجائیکه جان صداقت زیادی دارد، بسیاری از مردم به او احترام می‌گذارند.»
۱) تاوان، غرامت؛ جبران

۲) استثمار، بهره‌کشی؛ بهره‌برداری
۳) صداقت، درستکاری؛ همبستگی
۴) اظهار قطعی، تصریح؛ اعلامیه

۶. گزینۀ ۱  «او در حین رانندگی یک فرد را به قتل رساند و به جرم قتل سه سال زندانی خواهد شد.»
۱) قتل، آدمکشی
۲) زندگی خصوصی، امور شخصی؛ خلوت
۳) پیش‌بینی، آینده‌نگری؛ انتظار
۴) نگرانی، دلهره؛ بازداشت، دستگیری؛ درک

۷. گزینۀ ۱  «وسیله‌ای که در نسل اول کامپیوترها برای اتصال چند کامپیوتر به هم در داخل یک شبکه استفاده می‌شد، یک لولۀ خلأ بود.»
۱) ابزار، وسیله؛ طرح، تدبیر
۲) نزدیکی، مجاورت
۳) کد، رمز
۴) فرآیند، روند، روال

۸. گزینۀ ۲  «دو دختر، بعد از شکسته شدن یخی که روی آن ایستاده بودند، به داخل آب بسیار سرد دریاچۀ میشیگان سقوط کردند.»
۱) محوطه، اطراف، پیرامون
۲) بسیار سرد، منجمد، یخ‌زده
۳) جزر و مدی، کشندی
۴) میانه‌رو، ملایم؛ خویشتن‌دار

۹. گزینۀ ۳  «نخست‌وزیر به ما خواهد پیوست تا دربارۀ راه‌های متوقف کردن چرخۀ فقر و قحطی در سومالی صحبت کنیم.»
۱) مداخله، دخالت؛ پادرمیانی
۲) همزمانی، تقارن؛ سازگاری، توافق
۳) قحطی، خشکسالی
۴) وسیلۀ پذیرایی، تسهیلات؛ حسن رفتار، سلوک

۱۰. گزینۀ ۴  «روزنامه‌نگار، پس از اینکه سردبیرش از برنامۀ او برای ساختن یک داستان دروغین در مورد رئیس‌جمهور مطلع شد، اخراج شد.»
۱) خراب شدن؛ فاسد کردن؛ گمراه کردن؛ تحریف کردن

۲) چیره شدن، غالب شدن؛ رواج داشتن؛ قانع کردن
۳) اصلاح کردن، سامان دادن؛ بازسازی کردن
۴) دروغ بافتن، سر هم کردن، جعل کردن؛ تولید کردن

۱۱. گزینۀ ۳  «نحوه‌ای که او داستان را بازگو می‌کند، شاید بزرگترین دلیل برای محبوبیت پایدارش باشد.»
۱) بی‌تفاوت؛ بی‌طرف؛ میانه؛ بی‌اهمیت

۲) مبهم؛ چندپهلو؛ نامشخص
۳) پایدار، ماندنی، جاودان
۴) روح، شبه، وهم؛ توهمی، کاذب

۱۲. گزینۀ ۱  «رشد اقتصادی منجر به ظهور طبقات متوسط جدید در کشورهایی نظیر برزیل، هند و اندونزی شده است.»
۱) ظهور، پیدایش، بروز؛ تکوین، هستی

۲) تناسب، نسبت؛ بخش، سهم
۳) ترتیب، توالی، سلسله؛ دنباله
۴) منبع، سرچشمه؛ مرجع

۱۳. گزینۀ ۴  «قیمت‌های بالای سوخت تأثیر چشمگیری روی تعداد مسافرت‌های جاده‌ای در این تابستان خواهد داشت.»
۱) عذاب‌دیده

۳) متفکرانه
۲) بی‌دقت، بی‌ملاحظه، بی‌پروا
۴) قابل تشخیص، چشمگیر

۱۴. گزینۀ ۱  «نوشتن، راهی برای دانش‌آموزان است تا توانایی خود را برای درک، تحلیل و ارزیابی ایده‌های جدید نشان دهند.»
۱) نشان دادن، بروز دادن؛ ثابت کردن

۲) به حداقل رساندن؛ دست‌کم گرفتن
۳) تفسیر کردن، تعبیر کردن
۴) با اشاره به سوی خود خواندن؛ جلب کردن

۱۵. گزینۀ ۲  «باران زمانی شکل می‌گیرد که قطرات بسیار کوچک و شناور آب به هم برخورد می‌کنند و قطرات بزرگتری ایجاد می‌کنند.»
۱) تنزل دادن، کم‌ارزش کردن

۲) به هم خوردن، با هم تصادف کردن
۳) آویختن، آویزان کردن؛ دار زدن
۴) هم‌زمان بودن، مقارن بودن؛ سازگار بودن

۱۶. گزینۀ ۳  «یک صدای برخورد بطور بی‌وقفه شنیده می‌شد که مدام در حال بیشتر شدن بود.»
۱) به‌ویژه، به‌خصوص، مخصوصاً

۲) در درجۀ اول، اساساً، عمدتاً
۳) بطور مداوم، بی‌وقفه
۴) بطور متوالی، به ترتیب

۱۷. گزینۀ ۲  «آزمایشگاه جدید به کشاورزان این امکان را می‌دهد تا خاک مزارع خود را در مدت دو ساعت تجزیه و تحلیل کنند.»
۱) بسته‌بندی کردن، انباشتن

۲) تجزیه و تحلیل کردن، به‌دقت آزمودن
۳) فرستادن؛ انتقال دادن؛ [رادیو و …] پخش کردن
۴) [برای رسیدگی و …] ارائه کردن؛ اطاعت کردن

۱۸. گزینۀ ۱  «در برخی کشورها، هردوی والدین مجبورند برای تأمین غذا و سرپناهِ کافی و مناسب برای خانواده کار کنند.»
۱) کافی، قابل‌قبول، بسنده

۲) مناسب، شایسته، درخور
۳) آلوده کردن، کثیف کردن
۴) نوین، تازه؛ اصل؛ مبتکر

۱۹. گزینۀ ۴  «بعد از بحث در مورد موضوع، یک جلسۀ پرسش و پاسخ کوتاه برگزار خواهد شد که حضور همۀ اصحاب رسانه در آن آزاد است.»
۱)‌ تنها، تک، دورافتاده

۲) حاشیه‌ای؛ حداقل، محدود
۳) قابل پیش‌بینی
۴) کوتاه، مختصر

۲۰. گزینۀ ۲  «وقتیکه جلسۀ مصاحبه شروع شد، پژوهشگر در یک گفت‌و‌گوی دوستانه مشغول صحبت کردن با مصاحبه‌شونده شد.»
۱) تکامل یافتن، رشد کردن؛ متحول کردن

۲) آغاز کردن؛ شروع شدن
۳) طفره رفتن، اجتناب کردن
۴) توسعه دادن، گسترش یافتن

۲۱. گزینۀ ۴  «همانند بسیاری از شرکت‌ها، شرکت ما همواره به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها بود.»
۱) پرهزینه؛ پرارزش، گران‌بها

۲) بطور قابل بحث؛ محتملاً، شاید
۳) ماهرانه، متبحرانه
۴) بطور ثابت، مداوم، همیشگی

۲۲. گزینۀ ۱  «آن صرفاً یک فرضیه بود که خود منجر به بروز سؤالات فراوانی شد، اما به ‌هر ‌حال این یک شروع بود.»
۱)‌ موجب شدن؛ ایجاد کردن؛ بالا بردن؛ بلند کردن

۲) ترکیب کردن، مخلوط کردن
۳) گول زدن، فریب دادن؛ تقلب کردن
۴) به عمل آوردن، واقعیت دادن

۲۳. گزینۀ ۳  «ایالات متحده تولید نفت و گاز خود را در سال‌های اخیر گسترش داده است.»
۱) تهاجم، اشغال؛ مزاحمت

۲) گسترش، شیوع، اشاعه
۳) تولید، فرآوری
۴) تنظیم، ساماندهی؛ نظارت؛ مقررات

۲۴. گزینۀ ۲  «مطالعات پیشین نشان می‌دهند که هنگامیکه کهکشان‌ها عظیم‌تر می‌شوند، آنها به همان نسبت روشن‌تر نمی‌شوند.»
۱) از نظر شکل؛ بطور رسمی

۲) به تناسب
۳) بطور کامل، به‌تمامی
۴) مردمی، محبوب؛ همگانی، عمومی

۲۵. گزینۀ ۱  «بهینه‌ترین روش مصرف آب در سیستم‌های آبیاری، آبیاری دستی است که در آن از حداقل مقدار آب در زمین استفاده می‌شود.»
۱) آبیاری کردن؛ آب‌رسانی کردن
۲) [زمین] حاصلخیز کردن؛ کود دادن
۳) کشیدن؛ پیش‌نویس کردن
۴) چریدن، چراندن، گله‌داری کردن

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT: استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش هجدهم مجموعه ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ فوق تشریحی/

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *